De Rondom 1 5612 AP Eindhoven

Uitleenovereenkomst verklaring

  • De navolgende voorwaarden zijn op deze overeenkomst van toepassing:
  • Werkgever verstrekt aan werknemer de apparatuur ten behoeve van de uitoefening van de werkzaamheden van de dienstbetrekking.
  • De gebruikersovereenkomst heeft een looptijd van 3 jaar voor een tablet of telefoon en minimaal 3,5 jaar voor een laptop of een notebook.
  • De apparatuur is eigendom van werkgever en wordt in bruikleen gegeven aan werknemer .
  • Deze overeenkomst bepaalt de nadere bruikleenvoorwaarden waaronder werknemer de apparatuur kan gebruiken.
  1. Rechten en plichten werknemer

A. De gebruiker is verplicht alle instructies die door Fontys aan de gebruiker worden meegegeven op te volgen en als ‘goed huisvader’ om te gaan met  de aan hem/haar verstrekte apparatuur en bij beëindiging van de overeenkomst deze in goede staat te.

B. Werknemer verklaart de apparatuur niet aan derden ter beschikking te stellen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te vervreemden.

C. Werknemer is verantwoordelijk voor het in goede en representatieve staat houden van de apparatuur.

D. De apparatuur is bedoeld voor zakelijk gebruik voortvloeiend uit de uitoefening van de functie. Beperkt privégebruik van de apparatuur voor minder dan 10 °/o van het totale gebruik is toegestaan, mits dit privégebruik op geen enkele wijze in strijd is met de belangen van Fontys. Tevens verklaart werknemer zich bereid alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is om het zakelijk gebruik van minimaal 90 °/o te kunnen onderbouwen.

E. De bruikleen van de apparatuur is functiegebonden en niet overdraagbaar.

F. Op het gebruik van de apparatuur zijn de gedragsregels voor het gebruik en informatie- en communicatiemiddelen, zoals beschreven in de Fontys Netiquette (http://www.fontys.nl/over.fontys/netiguette.aspx) en de “Gedragscode Stichting Fontys voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen door medewerkers” van toepassing (https://connect.fontys.nl/diensten/OenO/Paginas/Gedragscodes-lCT.aspx)

G. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de direct leidinggevende de apparatuur tijdens verlof mee te nemen naar het buitenland.

H. Het is werknemer niet toegestaan zonder toestemming van de werkgever wijzingen in de configuratie van de apparatuur aan te brengen.

I. Het is werknemer verboden zelf reparaties te verrichten aan de apparatuur. Werknemer dient werkgever op de hoogte te brengen van misfunctioneren en de aanwijzingen van de werkgever te volgen.

Werknemer verklaart zich akkoord dat, indien gehandeld  word in de strijd met de bepalingen van deze bruikleenovereenkomst, de werkgever sancties kan treffen zoals aangegeven in de CAO-HBO.

 

 

  1. Diefstal en beschadiging

A. Werknemer is verantwoordelijk voor beschermingsmaatregelen , zoals periodieke wachtwoorden, gebruik virusscanner, firewall en dergelijke ter bescherming van data op de

B. Werknemer dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging, diefstal of verlies van de apparatuur.

C. In geval van schade of diefstal van de apparatuur is werknemer verplicht dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur bij werkgever te melden. Werknemer dient verder het data-abonnement onmiddellijk te laten blokkeren. Hiertoe kan contact met de IT Servicedesk (08850-75555) opgenomen worden . Als contractant draagt werkgever het risico voor misbruik na diefstal, mits aan het hiervoor gestelde is voldaan .

D. Werknemer is ermee akkoord dat hem/haar in geval van diefstal of schade, welke is ontstaan door opzet of zware nalatigheid en anders dan door normaal gebruik, de schade in rekening wordt gebracht.

 

 

  1. Termijn van gebruik

A. Werknemer dient de apparatuur binnen de afgesproken bruikleentermijn dan wel bij beëindiging van het dienstverband of functieverandering in volledige en goede staat te retourneren.

B.Indien werknemer na het einde van de bruikleenovereenkomst of na beëindiging van de functie niet onmiddellijk voldoet aan een verzoek van werkgever tot teruggave van de apparatuur, kan Fontys de kosten van de apparatuur en gerelateerde kosten op de werknemer

C. Door ondertekening va n deze overeenkomst verklaart werknemer dat hij gevolgen van deze overeenkomst heeft begrepen en zich daarmee akkoord verklaart.