De Rondom 1 5612 AP Eindhoven

Privacy en algemene voorwaarden

Voorwoord

De Voorwaarden inschrijving cursisten gelden voor inschrijvingen voor cursussen. Deze voorwaarden bestaan uit de voorwaarden die gelden rondom inschrijving en enkele algemene bepalingen. Naast deze Voorwaarden kunnen er specifieke cursusvoorwaarden gelden. Deze specifieke voorwaarden zijn altijd te vinden via de cursusbeschrijving op de website.

1.  Inschrijfvoorwaarden

1.1          Aanbod

Op de website, en/of in de specifieke cursusvoorwaarden is het aanbod, dat wil zeggen de cursus, beschreven. Hierbij is in elk geval ook vermeld de prijs van de cursus. De kosten van boeken, materialen, catering etc. zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij dit expliciet anders is vermeld. Wanneer er voor een bepaalde cursus eisen gesteld worden met betrekking tot (een) bepaalde voorkennis, vooropleiding of werkervaring die vereist of gewenst is om een cursus te kunnen volgen dan zijn deze eisen te vinden via de website en/of de specifieke cursusvoorwaarden.

1.2          Totstandkoming inschrijving

De inschrijving (overeenkomst) komt tot stand na de aanvaarding door de cursist van het aanbod (zie 1.1) onder de ontbindende voorwaarden, zoals opgenomen bij 1.3. Op grond van 1.7 heeft de cursist de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen nadat hij het aanbod heeft aanvaard kosteloos te ontbinden.

De aanvaarding van het aanbod kan schriftelijk of digitaal geschieden, via een aanmeldformulier.  Cursisten worden geplaatst op volgorde van binnenkomst. 

1.3          Ontbindende voorwaarden

De inschrijving (overeenkomst) komt niet tot stand in de volgende gevallen:

 1. de cursist voldoet niet aan de vereiste voorkennis – of vooropleidingseisen en/of overige toelatingsvoorwaarden.
 2. de cursist heeft reeds eerder onderwijs bij Fontys gevolgd en zich daarbij dusdanig gedragen dat hem de toegang tot het onderwijs is ontzegd en / of dat hij is verwijderd.
 3. de cursist heeft (nog) geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland en niet het volledige cursusgeld betaald, onverminderd het gestelde onder 1.5.
 4. het maximaal aantal toe te laten cursisten is overschreden;
 5. het minimaal aantal vereiste cursisten is niet gehaald. Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist bericht of de cursus wel of niet doorgaat.

In het geval van d. en e. wordt de cursist op een wachtlijst geplaatst. De cursist wordt geïnformeerd over de plaatsing op de wachtlijst, de datum waarop de cursus volgens planning opnieuw aangeboden wordt, en de prijs die hij dan voor de cursus zal moeten betalen. De cursist wordt verzocht te bevestigen dat hij akkoord gaat met het nieuwe aanbod. Eerst na bevestiging door de cursist is de plaatsing op de wachtlijst definitief en is er een nieuwe (inschrijving) overeenkomst tot stand gekomen.

1.4   Betaling 

De cursist dient bij de digitale inschrijving een keuze te maken uit de volgende mogelijkheden: – betaling door cursist of door werkgever;

 • betaling via machtiging of via factuur;
 • betaling ineens of in termijnen (betaling in termijnen is alleen mogelijk bij machtigingen en voor cursussen met een prijs van € 1000,- of hoger die minimaal een half jaar duren).

Na de aanmelding krijgt de cursist een ontvangstbevestiging. Afhankelijk van zijn keuze voor een betalingswijze ontvangt hij vervolgens een machtiging of een factuur. 

De factuur wordt veertien dagen vóór aanvang van de cursus verzonden als de cursist op dat moment staat ingeschreven, of binnen 2 werkdagen na aanmelding als de cursist later dan veertien dagen vóór aanvang van de cursus wordt ingeschreven.

De machtiging wordt binnen twee werkdagen na aanmelding per e-mail toegezonden. Voor cursussen die korter dan een halfjaar duren en/of een prijs hebben lager dan € 1.000 wordt het bedrag bij de eerste incassodatum na startdatum van de cursus geïncasseerd. Incasso’s vinden steeds rond de 27e van de maand plaats.

Voor cursussen met een looptijd langer dan een halfjaar én een prijs hoger dan € 1.000 wordt het cursusgeld evenredig verdeeld over de reguliere incassotermijnen die binnen de looptijd van de cursus vallen[1], tenzij door de opleiding anders is bepaald. Het studiejaar waarbinnen een cursus valt is afhankelijk van de startdatum van de cursus.

De cursist dient de machtiging terug te sturen zodanig dat deze 14 dagen voor aanvang van de cursus bij Fontys ontvangen is. Voor een cursist die zich 4 weken of korter voor aanvang van de cursus aanmeldt, geldt dat de machtiging binnen 14 dagen na aanmelding teruggestuurd moet zijn.  Mocht de machtiging niet op tijd ontvangen zijn dan wordt het cursusbedrag ineens gefactureerd en is betaling in termijnen niet meer mogelijk.

Ook wanneer de werkgever de cursus betaalt blijft de cursist degene die met Fontys de overeenkomst sluit. Uit dien hoofde blijft hij te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een tijdige en volledige betaling. 

Het kan voorkomen dat om administratieve redenen een afschrijving van een termijn niet tijdig plaats kan vinden. In dat geval worden reeds verstreken termijnen verdeeld over de resterende  termijnen.  De betaling dient voor aanvang van het onderwijs gedaan te zijn, tenzij in de specifieke cursusvoorwaarden anders is bepaald. (zie 1.5)

1.5          Betaling bij annulering voor aanvang van het onderwijs

Indien de cursist zijn inschrijving annuleert voor aanvang van het onderwijs is hij afhankelijk van de datum van annulering (een deel van) het cursusbedrag verschuldigd, tenzij in de specifieke cursusvoorwaarden anders is bepaald.

 • Bij annulering tot uiterlijk twee maanden voor aanvang van het onderwijs – 25%.
 • Bij annulering tot uiterlijk één maand voor aanvang van het onderwijs – 50% .
 • Bij annulering tot uiterlijk twee weken voor aanvang van het onderwijs – 75% .
 • Bij annulering later dan twee weken voor aanvang van het onderwijs – 100%.

Er vindt uitsluitend restitutie plaats van eventueel reeds verrichte betalingen, voor zover er geen verdere vorderingen openstaan. Eventuele vorderingen zullen eerst verrekend worden. Als de cursus door Fontys wordt geannuleerd ontvangt de cursist het volledige reeds betaalde cursusgeld terug. Zie ook 1.7.

Zolang niet duidelijk is of het minimum aantal cursisten, dat nodig is om de cursus van start te kunnen laten gaan, zoals beschreven in artikel 1.3 onder e, is behaald, en er geen besluit genomen is over het al dan niet doorgaan van de cursus heeft de cursist de mogelijkheid om kosteloos te annuleren.

1.6          Niet tijdige betaling

Bij het niet nakomen van de financiële verplichting zal de vordering aan derden ter incassering worden overgedragen. De cursist wordt hier vooraf per e-mail over geïnformeerd. Alle hieraan verbonden kosten, alsmede eventuele gerechtelijke kosten komen ten laste van de cursist.

Wanneer één of meerdere termijnen niet geïncasseerd kunnen worden, kan dit tot gevolg hebben dat de toegang tot onderwijs en /of voorzieningen (waaronder het gebruik van het PCN, nodig voor faciliteiten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie) wordt geblokkeerd. Daarnaast wordt er mogelijk geen certificaat, verklaring of bewijs van deelname uitgereikt.

De mogelijkheid om in termijnen te betalen vervalt wanneer 3 of meer termijnen niet geïnd kunnen worden (bv. vanwege onvoldoende saldo). In dat geval kan Fontys besluiten om het volledige verschuldigde bedrag direct op te eisen. 

1.7          Ontbinding van de overeenkomst

De cursist kan de overeenkomst kosteloos ontbinden en zijn inschrijving beëindigen zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen nadat hij het aanbod (zie 1.1) heeft aanvaard. Indien hij van deze mogelijkheid gebruik wil maken dient hij dit schriftelijk te melden via het emailadres, zoals bij de betreffende cursus op de website is vermeld onder ‘contact’. Deze mogelijkheid bestaat niet meer als het onderwijs reeds begonnen is. (zie ook 1.5)

1.8          Tussentijdse beëindiging

Indien de cursist tussentijds stopt blijft het volledige bedrag verschuldigd en vindt er geen reductie plaats, tenzij in de specifieke cursusvoorwaarden anders is bepaald.

Voor cursussen met een cursusduur van meer dan één jaar worden de kosten voor het jaar (de jaren) waarin geen onderwijs meer gevolgd gereduceerd, tenzij in de specifieke cursusvoorwaarden anders is bepaald.

Indien er een mogelijkheid tot vervanging van de cursist door een andere cursist bestaat is dit in de specifieke cursusvoorwaarden opgenomen. 

1.9          Bewijs van deelname, verklaring of certificaat 

De cursist ontvangt minimaal een bewijs van deelname. Als er een vorm van toetsing heeft plaatsgevonden kan hem ook een verklaring of certificaat of een ander document aan het eind van de cursus uitgereikt worden.


2.            Algemene bepalingen  

Cursisten worden niet als student of extraneus ingeschreven en hebben geen recht op studiefinanciering. De WHW is op deze cursisten niet van toepassing. Cursisten kunnen dan ook geen WHW getuigschrift ontvangen.

2.1          Niet-gerechtigde deelname aan onderwijs

Degene die niet is ingeschreven als cursist en wel gebruik maakt van de onderwijsvoorzieningen is aan de instelling een schadevergoeding verschuldigd die maximaal gelijk is aan tweemaal het bedrag van de cursus.

2.2          Vrijwaring

De cursist zal Fontys vrijwaren tegen claims van derden op het terrein van het intellectuele eigendom, zoals copyright, auteurs-, octrooi- en kwekersrechten. Het gaat hierbij om claims die kunnen ontstaan als de cursist op onjuiste wijze gebruik maakt van zaken zoals software, opstellingen, registratie, boeken en tijdschriften die eigendom zijn van Fontys of door Fontys beheerd worden en door Fontys ter beschikking gesteld worden aan de cursist of waarvan de cursist kennis heeft kunnen nemen.  Eventuele kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke, verbonden aan voornoemde claims tegen Fontys, alsmede de rente, zijn volledig voor rekening van de cursist, die de in de vorige zinnen vermelde rechten schendt.

2.3          Geheimhoudingsplicht

De cursist is zowel tijdens als na afloop van de inschrijving tot geheimhouding verplicht van al hetgeen waarvan hij uit hoofde van de inschrijving kennis heeft kunnen nemen en/of waarvan het vertrouwelijk karakter overduidelijk is.

2.4          Onvolledige/onjuiste informatie

Het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie kan leiden tot beëindiging van de inschrijving. Als er sprake is van financieel nadeel is de cursist daar zelf geheel voor aansprakelijk. 

2.5          Correspondentie

Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat alle correspondentie aan het door de cursist opgegeven correspondentieadres en e-mailadres wordt toegezonden. Alle financiële correspondentie wordt uitsluitend per e-mail toegestuurd naar de cursist. Alle wijzigingen in het correspondentieadres en het e-mailadres dienen tijdig en schriftelijk doorgegeven te worden via het e-mailadres, zoals bij de betreffende cursus op de website is vermeld onder ‘contact’.  

2.6          Aansprakelijkheid

Voor vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen in de gebouwen en op de terreinen van de Stichting Fontys of in gebouwen en op terreinen waarvan deze gebruik maakt, draagt het instellingsbestuur, de directeur c.s. van de opleiding geen enkele aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van de opleiding / het instituut / Fontys hogescholen / Stichting Fontys / het instellingsbestuur bij het verwijtbaar niet (behoorlijk) nakomen van zijn/haar verplichtingen, blijft beperkt tot ten hoogste het betaalde cursusgeld.

2.7 Hardheidsclausule

De directeur van het instituut waaronder de cursus valt waarvoor de cursist zich inschrijft is bevoegd tegemoet te komen aan onbillijkheden van zwaarwegende aard die zich bij de toepassing van deze regeling kunnen voordoen, alsmede beslissingen te nemen waarin deze regeling niet voorziet. 

Een klacht dient schriftelijk en met redenen omkleed aan de directeur gericht te worden, die de beslissing schriftelijk en gemotiveerd mededeelt, onder de vermelding van de beroepsmogelijkheden.

2.8          Klacht 

Een cursist die het niet eens is met de uitvoering van de cursus of het bepaalde in deze regeling kan hierover een klacht indienen bij de directeur van het instituut dat het onderwijs aanbiedt. Mocht hij het niet eens zijn met de afhandeling van zijn klacht, dan kan hij een klacht indienen bij het College van Bestuur, conform de procedure beschreven in artikel 47 van het Studentenstatuut Fontys. 

2.9          Overige Fontys regelingen die van toepassing zijn

De onderstaande regelingen zijn voor cursisten van overeenkomstige toepassing. Onderstaande regelingen zijn te vinden op de website  

 • Gedragscode Stichting Fontys voor gebruik van informatie- en communicatietechnologie door studenten (aangeduid als ICT gedragscode)
 • Regeling Ongewenst Gedrag
 • Privaycreglement Studenten
 • Fontys regeling inzake arbo en milieu
 • Niet-rokenregeling
 • Mediatheekreglement
 • Bestuursbesluit cameratoezicht Fontys Huisregels en ordemaatregelen
 • Parkeerregeling Fontys
 • Studentenstatuut, uitsluitend de genoemde hoofdstukken of artikelen
  • hoofdstuk VI, de artikelen 31 t/m 41, artikel 42, met uitzondering van lid 7
  • hoofdstuk VII, de artikelen 47, 50 en 51
  • hoofdstuk VIII, artikel 52, 53 en 54
  • hoofdstuk IX, artikel 56, lid 1

2.10  Inwerkingtreding en citeertitel

De regeling treedt in werking op de dag nadat deze door het College van Bestuur zijn vastgesteld voor alle inschrijvingen die vanaf die datum tot stand komen.

De regeling kan worden aangehaald als de “Voorwaarden inschrijving cursisten Fontys Hogescholen”.

 

 

[1] Een studiejaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Elk studiejaar heeft negen reguliere incassotermijnen: van september t/m mei. De incasso’s vinden steeds rond de 27e van de maand plaats.